آدرس :
اصفهان. شهرک صنعتی محمود آباد-خیابان 20 - تاکسی تلفنی ماه

موبایل / تلفن :
۳۳۸۰۷۱۷۷
۳۳۸۰۰۲۳۵

پست الکترونیکی :
info@epcar.ir

کد پستی :
8161194647

صاحب امتیاز سایت ایپکار جناب آقای بهرامیان می باشد